ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS
NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelő:  V4 Solutions Kft.
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Itató köz 7.
Elérhetősége:    telefon: 06 30 441 2358,      e-mail: zoltan.krausz@outlook.com
A V4 Solutions Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) a www.vallalatepites.hu weboldal
működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon keresztül ajánlatot kérők, hírlevélre
feliratkozók (a továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli.
Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jogot, éppen ezért jelen
adatvédelmi tájékoztatóval kíván eleget tenni az érintettek személyes adatainak kezelésére
vonatkozó jogszabályi és etikai kötelezettségének.

1) Az adatkezelés jellege, a tárolt adatok köre
Az adatkezelő weboldala személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Vannak azonban
olyan szolgáltatások (hírlevélre feliratkozás, időpont kérés), amelyeknek teljes körű
igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása.
Az adatkezelő a weboldalon történő ajánlat kérés vagy hírlevélre való feliratkozás során az
érintett alábbi adatait kezeli:
·      cégnév (ha a megrendelő nem természetes személy)
·      vezetéknév
·      keresztnév
·      e-mail cím
·      telefonszám
A weboldalra látogatás során, a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül az
érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett
számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és az érintett
IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Fenti adatokból a rendszer
automatikusan statisztikai adatokat generál. Az adatkezelő a fenti adatokat nem kapcsolja
össze más személyes adattal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére
használja.

2) Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelés csak és kizárólag az érintett elektronikus úton tett, önkéntes, határozott
hozzájáruló nyilatkozata alapján történik. Az érintett önkéntes, elektronikus hozzájárulása az
ajánlat kérés vagy a hírlevélre való feliratkozás  előfeltételeként az adatkezelési tájékoztatót
megismertem és elfogadom négyzet kipipálásával valósul meg.
Az adatkezelő az érintettek faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó adatot, továbbá genetikai, biometrikus és az
egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életére vagy szexuális irányultságára
vonatkozó adatot nem gyűjt és nem kezel.

3) Az adatkezelés célja
Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat célhoz kötötten, ajánlat kérés vagy
hírlevelére való feliratkozás esetén kizárólag a hírlevél küldése céljából érdekében kezeli.
A hírlevélre feliratkozott érintettek részére elektronikus hírlevelet továbbít, amelyhez nevüket
és e-mail címüket használja fel.
Az adatkezelő az érintett adatait harmadik félnek nem adja ki.

A személyes adatokat az adatkezelő arra kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
A fentieken kívül az adatkezelő által kezelt adatokat adatfeldolgozói minőségben az
adatkezelővel szerződésben lévő weblap üzemeltetője ismerheti meg.
Weblap üzemeltető:
Velkei Richárd, Székhely:  5100 Jászberény, Vadász u. 24. Telefonszám: +36 20
6612129;   E-mail: richarvelkei2@gmail.com

Bogdán Róbert, 6710 Szeged, Palánta utca 8., Adószám: 68387756-1-26, Telefonszám: 06 70
338 8506; E-mail: robert.bogdan02@gmail.com
(Hozzáférés a weboldal teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, elvi lehetőség
valamennyi személyes adat megismerésére a szerver karbantartási munkálatok, vagy a távoli
felügyeleti tevékenységük során. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint
a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás az adatkezelő részére)
További adatfeldolgozó:
Tárhelyszolgáltató: Wix, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael
Az adatkezelő más jellegű adattovábbítást vagy adatfeldolgozást a személyes adatokkal nem
végez, kivételt képez ez alól, ha hatóság kérésének kell eleget tennie. Az adatkezelő harmadik
országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását.

4) Jelen adatkezelési tájékoztató jogszabályi háttere
·       Alaptörvény
·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.)
·       a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
·       az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR)
·       A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (avtv.)
·       Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
·       Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény
226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének
különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az
azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

5) Fogalommeghatározás
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi

6) Az adatkezelés időtartama
A weboldalra látogatók technikai/informatikai adatait az adatkezelő az érintett visszavonásáig
kezeli. Az érintett kérésére az adatkezelő -a technika lehetősége szerint- törli a weboldalra
látogató érintett informatikai adatait is.
A honlapon ajánlatot kérő érintettek valamint a hírlevélre feliratkozottak személyes adatait az
adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett nem kéri adatainak törlését. A hírlevélről való
leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából.
A fenti törlési kötelezettség terheli az adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltatót is.
Az adatkezelő, az ajánlatkérés vagy hírlevélre való feliratkozás során felhasznált hibás vagy
érvénytelen adatokat előzetes értesítés nélkül törölheti rendszeréből.

7) Az érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő legrövidebb idő
alatt, de legfeljebb egy hónapon belül, közérthető formában, kérelemre írásban ad ingyenes
tájékoztatást. Az adatkezelő a fenti határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két
hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti személyes adata helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg.
Adatainak megváltoztatását jelen adatvédelmi tájékoztató végén megadott elektronikus
levelezési címen illetve telefonszámon is kérheti.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha
·      az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
·      az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges;
·      a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik
A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja az
adatkezelő, a döntésről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás megalapozottsága
megállapítható, az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, és erről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a
személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti
határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Törléshez való jog
Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha
·      a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte;
·      a hozzájárulást visszavonják;
·      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
·      a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
·      a személyes adatokat az adatkezelőre előírt uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
Az érintett adatainak törlését jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elektronikus
levelezési címen illetve telefonszámon kérheti.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
·      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
·      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és kéri azok
felhasználásának korlátozását;
·      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
·      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen
Az 1. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A 4. esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
valamint továbbítsa másik adatkezelőnek.
Jogorvoslathoz való jog
·      Panasztételjoga
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha a
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályi
előírásokat. Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; +36 (1) 391-
1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.
·      Bírósághoz fordulás joga
A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság jogilag kötelező döntésével szemben
minden érintettet megillet a bírósági jogorvoslathoz való jog. Az ügyben a Fővárosi
Törvényszék, mint a felügyeleti hatóság székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes. A
pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak
kezelése során megsértették a hatályos jogszabályi előírásokat.
Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az
adatkezelő által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai

jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a
személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

8)Automatizált döntéshozatal
Az adatkezelő automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytat, beleértve a
profilalkotást is.
9) Adatvédelmi incidens bejelentése
Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül
bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés 72 órán belül nem történik meg,
az adatkezelőnek mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokot is.
Az adatkezelő a felügyeleti hatóság ellenőrzése esetére nyilvántartja az adatvédelmi
incidenseket.

10) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelő
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az adatkezelőnek nem kell az érintettet értesítenie, amennyiben
·      az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták;
·      az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
·      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetben az adatkezelő
nyilvános közzététel útján tájékoztatja az érintetteket.

11) Hírlevelére való feliratkozással kapcsolatos
adatkezelés
Az adatkezelő a  hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét, a feliratkozás dátumát, a
feliratkozás IP címét, a feliratkozás megerősítésének időpontját, a megerősítés IP címét, a
hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartja nyilván.
Az adatkezelés célja az adatkezelő direkt marketing adatbázisának építése, a hírlevélre
feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatokról, akciókról.
Az adatkezelő az adatokat az érintett kérésére történő törlésig kezeli. Az adatkezelő hírlevelei
tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne
hírlevelet kapni. A linkre kattintva az érintett azonnal leiratkozhat. A leiratkozással
egyidejűleg az adatkezelő törli az érintett adatait.

12) Cookiek alkalmazása
Amennyiben az érintett felkeresi az adatkezelő oldalát, adatkezelő honlapja cookie-kat
(„sütik”), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén.
Az érintett az „ELFOGADOM” gombra kattintva járulhat hozzá a cookiek alkalmazásához.
A cookiek alkalmazását az érintett letilthatja böngészőjének beállításai között.

13) Adatkezelési nyilvántartás
Tekintve, hogy az adatkezelő adatkezelési tevékenysége nem alkalmi jellegű, adatkezelési
tevékenységéről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza

·      az adatkezelő nevét és elérhetőségét;
·      az adatkezelés célját;
·      az érintettek és a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;
·      azon címezettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik
·      személyes adatok harmadik országba történő továbbítására vonatkozó információkat
·      az adatkategóriák törlésére előirányzott határidőt
Adatkezelési nyilvántartás vezetési kötelezettség terheli az adatfeldolgozót is, mely
tartalmazza
·      az adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét
·      az adatkezelő nevét és elérhetőségét, melynek a nevében eljár
·      az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit
·      a személyes adatok harmadik országba történő továbbítását

14) Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre
Az érdekeltek személyes adatainak kezelésére az adatkezelő részéről Krausz Zoltán jogosult.
Az érintettek személyes adatainak biztonságos tárolásáért, kezeléséért Krausz Zoltán felelős.
Annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon,
az adatkezelő vállalja, hogy 6 hónaponként rendszeres felülvizsgálati ellenőrzést végez.
Amennyiben kérdése lenne az adatkezelő adatvédelmével kapcsolatban, forduljon
adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll
rendelkezésére.

15) Az adatkezelő elérhetősége:
V4 Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
8230 Balatonfüred, Itató köz 7.
Mobil: +36 (30) 441 2358
E-mail: zoltan.krausz@outlook.com
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót az érintettek előzetes elektronikus
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az
érintettnek ai internetes oldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az
adatkezelő által az oldalon biztosított módon.


Nagykovácsi, 2019.október 20.

ELÉRHETŐSÉGEK

©2020 by Velkei Richárd, Hungary.